Nederlands Kennis Curriculum

Het Nederlands Kenniscurriculum (NKC) is een kennisgericht basisschoolcurriculum: een concrete en kennisgerichte invulling van de kerndoelen van het onderwijs in Nederland. Met het NKC kunnen scholen en leerkrachten zelfstandig hun onderwijs vormgeven.

Het curriculum vormt de basis van het leren, maar is ook moeilijk om te ontwerpen.

Eerst kennis, dan vaardigheden

Een vaardigheid als ‘begrijpend lezen’, ‘kritisch denken’ of ‘problemen oplossen’ hangt samen met kennis over een specifiek onderwerp. In het NKC wordt daarom eerst gewerkt aan kennisopbouw, om deze kennis daarna toe te passen in betekenisvolle contexten. 

Opbouwende kennisoverdracht

Stap voor stap leren kinderen meer over samenhangende onderwerpen; de informatie en de context worden tijdens hun schooljaren steeds complexer en leerlingen worden uitgedaagd tot het leggen van verbanden tussen onderwerpen.

De leerkracht heeft de regie

Op een NKC school ontwerpen leerkrachten zelf de NKC lessen. De leerkrachten volgen niet een vastgestelde methode, maar worden zelf de architect van hun eigen onderwijs. Doordat er een in elk themaboekje een terug- en vooruitblik wordt omschreven krijgen zij zicht op de doorgaande lijn van het NKC. Het NKC biedt hierdoor elke leraar en team de basis om gericht thematisch onderwijs te ontwerpen en organiseren.

Hoe het werkt

In vier stappen naar het Nederlands Kennis Curriculum

Aanmelding
Meld via de stichting een school (het liefst meerdere scholen) per mail aan om met het NKC te starten. De bestuurder en de medezeggenschapsraad dienen hiervan op de hoogte te zijn. Vanaf dat moment wordt de instelling gezien als aspirant toetreder tot het NKC-netwerk.

Zelfevaluatie
Vul samen met betrokken collega’s – directeuren, leerkrachten, kwaliteitscoördinator – het zelfevaluatiekader in. Hiermee bekijk je waar je als school nog aan kunt werken voor een zo succesvol mogelijke start van het NKC op jouw school.

Gesprek
Plan tijdens de aanmelding een gesprek met de NKC-stuurgroep om de zelfevaluatie door te spreken. Samen met de NKC-stuurgroep bekijk je in anderhalf uur wat er moet gebeuren om het NKC goed te implementeren op jouw school.

Toetreding
Binnen drie weken na het gesprek krijg je als stichting een rapportage over de toetreding van je school bij het NKC. Daarna ben je officieel lid van het NKC-netwerk en kun je gaan werken met het meest kennisrijke curriculum van Nederland!

Ontwikkeld door